60 18 96 88 - 021 
94 86 284 0912

مراحل انجام سفارش در استودیو مانی

 • ارزیابی اولیه و کارشناسی

  بعد از تماس اولیه کارفرما اطلاعات کاملی از پروژه عکاسی در اختیار استودیو قرارداده تا نسبت به آن هزینه ها برآورد شود.

 • ارسال پیش فاکتور

  با دریافت اطلاعات تکمیل از چگونگی پروژه عکاسی فاکتور به تناسب اطلاعات دریافتی تنظیم و برای کارفرما ارسال می شود.

 • تسویه و تحویل عکسها

  تصاویر نهایی به رویت کارفرما رسیده و پس از تسویه فاکتور تحویل کارفرما می شود .

 • ادیت کامل عکسهای منتخب

  در این بخش عکسهای منتخب کارفرما بررسی و مرحله تکمیلی ادیت و روتوش انجام می شود .

 

 • واریز پیش پرداخت

  پس از ارسال فاکتور در صورت توافق برای شروع پروژه کارفرما موظف به واریز مبلغ پیش فاکتور می باشد.

 • شروع بخش عکسبرداری

  در این مرحله محصولات جهت شروع کار عکاسی دریافت و یا تیم عکاسی به محل انجام پروژه اعزام می شوند.

 • ارسال جهت انتخاب کارفرما

  عکسهای منتخب توسط استودیو مانی در سایز متوسط جهت انتخاب کارفرما ارسال می شود.

 • انجام اصلاحات اولیه عکس

  در این مرحله عکسهای تهیه شده توسط عکاس انتخاب و اصلاحات اولیه انجام می شود. .