مراحل انجام سفارش

 • ارزیابی اولیه و کارشناسی

  کارفرما اطلاعات کاملی از پروژه عکاسی در اختیار استودیو قرارداده تا هزینه ها برآورد شود.

  ارسال پیش فاکتور

  پس از ارائه اطلاعات فاکتور به تناسب اطلاعات دریافتی تنظیم و برای کارفرما ارسال می شود.

  واریز پیش پرداخت

  پس از حصول توافق جهت شروع پروژه کارفرما موظف به واریز مبلغ پیش فاکتور می باشد.

  شروع بخش عکسبرداری

  در این مرحله ارسال محصولات به آتلیه و یا اعزام پرسنل به محل عکسبرداری انجام می شود.

   
   
 • انجام اصلاحات اولیه عکس

  در این مرحله عکسهای تهیه شده توسط عکاس انتخاب و اصلاحات اولیه انجام می شود.

  ارسال جهت انتخاب کارفرما

  عکسهای منتخب توسط استودیو مانی در سایز متوسط جهت انتخاب کارفرما ارسال می شود.

  ادیت کامل عکسهای منتخب

  در این بخش عکسهای منتخب کارفرما بررسی و مرحله تکمیلی ادیت و روتوش انجام می شود .

  تسویه و تحویل عکسها

  تصاویر نهایی به رویت کارفرما رسیده و پس از تسویه فاکتور تحویل کارفرما می شود .