رمز خود را فراموش کرده اید ؟

طراحی هویت سازمانی (ست اداری)

هویت سازمانی که با انتخاب هوشمندانه شخصیت یک سازمان و یا برند در قالبی یکپارچه تاثیر فراوانی در ارتباطات بصری و درک و مفهوم اهداف آن مجموعه خواهد داشت. نقش نمادگرایی اهمیت و تاثیر فراوانی در تبلیغات داشته و اهداف آن بسیار گسترده تر از بیشتر و بهتر دیده شدن است و اکنون به عنوان اصلی ترین استراتژی ارتباطات به شمار می رود.

بالا